Suprotterbin Diaschultifi

Český jazyk 9.r. - učebnicePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František ŠafránekŘada učebnic českého jazyka pro II. stupeň základní školy obsahově vychází z devítidílné monotematické řady Český jazyk s Tobiášem, je však doplněna slohovým učivem a rozdělena do ročníků. Jde tedy o čtyři ročníkové učebnice, na něž navazují pracovní sešity s bohatým procvičovacím materiálem. Český jazyk nakladatelství Tobiáš vzniká jako výsledek poznatků a dlouholetých praktických zkušeností kolektivu autorů s výukou na II. stupni ZŠ, kde měli možnost pracovat s různými typy učebnic, v různých ročnících a v rozličných typech tříd. Na základě těchto zkušeností a také na základě důvěrné znalosti situace v našem základním školství se snažili vytvořit řadu, která si klade za cíl nabídnout učitelům co nejlepší „servis“ – to je úplně, systematicky a přehledně zpracovanou látku odpovídající standardům rámcově vzdělávacího plánu. Autoři vycházejí z předpokladu, že žák musí poznatky nejprve získat a teprve pak s nimi může efektivně, racionálně a tvořivě manipulovat. Vědomosti, které nejsou usazeny v systému a propojeny s kontextem, nemohou být hluboké a logicky použitelné v komunikaci – jsou jen snůškou kusých informací, které neumožňují solidní tvůrčí nakládání s nimi a jejich nositele pak zcela zákonitě vedou k povrchnosti. Proto jsou vkladové pasáže postaveny na deduktivním postupu, který vyplynul zcela jednoznačně ze zkušeností autorů jako nejefektivnější řešení kompromisu mezi malou hodinovou dotací a počty žáků na jedné straně a napjatostí osnov na straně druhé. V učebnici pro 9. ročník jsou formou tabulkových přehledů shrnuta všechna potřebná poučení k procvičení a „zastřešení“ veškerého učiva českého jazyka základní školy. Čím se liší od učebnic jiných nakladatelství? - Vlastní promyšlená didaktická koncepce učebnic je postavená na přehledném a graficky nepřetíženém pojetí výukových textů a důsledně systematické prezentaci učiva. - Učivo je uspořádáno jako lineární výukový program, tedy do postupně navazujících, graficky zřetelně oddělených kroků s výukovými algoritmy. To umožňuje kdykoli se vrátit k neupevněnému učivu a znovu si ho krok za krokem nejen osvojit, ale i procvičit. Učebnice tak nabízejí žákům možnost aktivně a zcela samostatně získávat, třídit a upevňovat poznatky bez učitelova výkladu a přinášejí vyučujícím dostatečnou oporu pro uplatňování individuálního tempa výuky. - Současně přinášejí i dostatek různorodého materiálu jak pro žáky nadané, tak i pro žáky slabší či žáky se specifickými poruchami učení. Grafické uspořádání učiva poskytuje učitelům podklady pro uplatnění multisenzorálního přístupu, ten je navíc podpořen výukovým programem Český jazyk s Tobiášem a interaktivními verzemi učebnic.


OPAKOVÁNÍ UIVA NIÍCH RONÍK. Celobarevné uebnice jsou graficky atraktivn a zárove pehledn pojaté. Uebnice je pehledná a bohat ilustrovaná. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník.


Pracovní seit slouí k opakování poznatk a dovedností ve 4. DNP popis práce. eský jazyk 9.r. Nakladatelství Fraus s. Soukromé školy Jacksonville, fl. Z a víceletá gymnáziauebnice. Kontaktní email. Z Uebnice TERCIE a 1. Kniha eský jazyk 9 uebnice NNS. stupe Z tení psaní eský jazyk Uebnice a pracovní seity J pro 2.5. Pracovní seit pro 3. Střední školy v Texasu. eský jazyk pro 1.r. Poradenství Psycholog Platary Kanada.Nejlepší knihy. Rozdrtit X Reader X rozdrtit citron. Hutaová MLUVNICE 1. pracovní seit 1.díl.

Kosmetické školy v Orlandu.


Elektronické knihy PDF epub Český jazyk 9.r. - učebnice PDF. Knihy, metodiky, články ve formátu PDF Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek.