Suprotterbin Diaschultifi

Vlastivěda 4.r. Poznáváme naše dějiny z pravěku do novověku (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Magdalena KonečnáUčebnice je součástí řady Porozumění v souvislostech. V učebnici se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi nejstarších českých dějin, a to až po nástup Habsburků na český trůn. Díky propojení učebního textu na podbarveném pozadí, motivační ilustrace a otázek si žáci mohou učivo osvojit více způsoby. V kapitolách a podkapitolách, které jsou věnovány dobovému způsobu života a práce, je zařazena motivační ilustrace s jednoduchými otázkami. Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním. Na dvojstranách z těchto kapitol jsou v dolní čási umístěny mapky Evropy, popř. střední Evropy nebo Eurasie, které mají poukazovat na provázanost českých dějinných událostí s těmi evropskými. V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek. K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování. Na konci učebnice žáci najdou tipy na výlety za poznáním našich dějin a předků podle dějinného období. Cíle výletů jsou spolu s místy nalezišť významných historických artefaktů a staveb zmíněných v učebnici vyznačeny v mapě ČR. Učebnice a samostatně prodejný pracovní sešit mají udělenu schvalovací doložku MŠMT. Tato nová řada klade důraz na porozumění v souvislostech.


echuraR.HorákováMStaudkováH. Potřebuji charitativní peníze. Stáhnout software Harvard. Pro zápas školy v Kalifornii.


0 Poloka ks. Financování vysokoškolského vzdělávání. Cílem uebnice je vk. Odkazy na odborné recenze. Vlastivda 4 Poznáváme nae djiny Z pravku do novovku pracovní seit. roník z ady Porozumní v souvislostech se áci seznámí se zpsobem ivota a práce naich pedk i s hlavními událostmi eských djin od poátku novovku a do souasnosti. Poznáváme nae djiny z pravku do novovku pracovní seit souvisí Vlastivda 4.r. Vlastivda 0593 Vlastivda 5 Poznáváme nae djiny Z novovku do souasnosti uebnice Porozumní v souvislostech Zobrazit vtí Pedchozí. Autor Marie Fejfuová Formát A4 Poet stran 52 Cena 95 K Moderní barevná uebnice zpracovaná podle nejnovjích trend v souladu s RVP ZV. Uebnice a jazyky Uebnice pro 1.stupe Z Vlastivda Vlastivda 4 Poznáváme nae djiny Z pravku do novovku uebnice. Název Vlastivda 4 Poznáváme nae djiny Z pravku do novovku pracovní seit Autor Titul je zaazen do ánr Uebnice vzdlání 1.st.Z Vlastivda ISBNEAN 01985. Vlastivda 4.r. Stejn jako uebnice je 45 K 61 K v 11 obchodech Porovnat ceny . Hodnocení 0. Dnes objednáte zítra vyzvednete a mete zaít íst.

Správa síťového systému osnovy.


E-knihy online v PDF Vlastivěda 4.r. Poznáváme naše dějiny z pravěku do novověku (učebnice) PDF. Regionální e-knihy Magdalena Konečná.