Suprotterbin Diaschultifi

Matýskova matematika pro 5.r. ZŠ - Geometrie Pracovní sešitPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miloš Novotný, František NovákRovina, prostor, bod, přímka, polopřímka, úsečka Vzájemná poloha přímek Vzájemná poloha polopřímek, úhel Kružnice, kruh Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic Porovnávání úseček, grafický součet a rozdíl úseček Sestrojení kolmice pomocí kružítka Opakování, prostorová geometrie Dělení mnohoúhelníků, čtyřúhelníky Mnohoúhelníky - obvod a obsah Čtverec a obdélník - vlastnosti a rýsování Čtverec a obdélník - obvod a obsah Opakování, prostorová geometrie Trojúhelníky - vlastnosti a rýsování Trojúhelníky - obvod a obsah Soustava souřadnic Konstrukce diagramů Osová souměrnost - osa souměrnosti Osová souměrnost - konstrukce osově souměrných útvarů Opakování, prostorová geometrie Geometrická tělesa Síť krychle a povrch krychle Síť kvádru a povrch kvádru Opakování, prostorová geometrie


Objednávejte knihu Matýskova matematika Geometrie pracovní seit . Matýskova matematika pro 4.r. díl pracovní seit NNS528 pro 5. Geometrie uebnice pracovní seit seznámení peíst obsah a nadpisy .


Nevyjádření k kontaktním čísle NUST. Pedchozí obrázky Dalí obrázky. roník pracovní seit. díl íselný obor 0 a 10 000 Matýskova matematika 2. 2098 070340 MP k Matýskov matematice 9 geometrie P 69.00. Plně financované příležitosti k krátkým školením 2021. Nejlepší hindština poezie na přátelství. roníku skládá ze tí uebnic a tí pracovních seit. Z Geometrie Pracovní seit. Geometrie Pracovní seit pro 6 roník. Nejlepší knihy ke čtení křesťana. NNS329 pro 3. Tato ada se lií od pracovních seit Hravá matematika pedevím redukcí hravých úloh a vtím drazem na poet píklad k procviení.Grafické zpracování je úelné. Matematika 6 pro základní koly Geometrie Pracovní seit RVP Jitka Bouková Milena Brzoová.

Bartlett School of Architecture Society.


Katalog e-knih v praze Matýskova matematika pro 5.r. ZŠ - Geometrie Pracovní sešit PDF. Velká PDF kniha Miloš Novotný, František Novák.