Suprotterbin Diaschultifi

Starší dějiny pro střední školy 1.část (Učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
R. Antonín, M. Antonín Malaníková, J. Bednaříková, T. Borovský, J. Komendová, P. Melichar, M. Nývltová Fišárková, K. Sklenář, S. Stuchlík, O. ŠedoUčebnice přináší odlišný pohled na středoškolskou výuku dějin pravěku, starověku a raného středověku. Zvlášť se zaměřuje na dlouhodobé jevy, které měnily lidskou společnost – těmto procesům (např. problém obživy a hladu v agrární společnosti, podstata panovnické moci, proměny náboženství) jsou věnovány zvláštní tematické sondy. Učebnice dokládá obecná tvrzení zcela konkrétními příklady, což usnadňuje porozumění problémům. Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události, čímž ukazuje minulost jako neuzavřenou (nedogmatickou). Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená a přitom zásadní témata (např. problém datování pro období pravěku, vnímání prostoru a času ve středověku). Kriticky a při zohlednění různých pohledů přistupuje i k tradičním tématům, jako jsou hodnocení lidských kultur doby pravěku, vztah státu prvních Přemyslovců k Svaté říši římské, kategorie barbarů v době Římské říše atd. Texty doplňuje četnými dějepisnými mapami, dobovým obrazovým materiálem a obsáhlou čítankou historických dokumentů a textů. Obsah učebnice byl navržen, vytvořen a korigován předními historiky specializujícími se na problematiku uvedených období. Garantem celé učebnicové řady Dějepis pro střední školy je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Učebnicová sada Starší dějiny pro střední školy je součástí třídílné učebnicové řady určené pro výuku dějepisu na gymnáziích a sekundárně i na středních odborných školách. Sada nabízí nový přístup k výuce dějin dlouhého období od pravěku po 18. století. Výklad je rozvíjen tak, aby studenti porozuměli dlouhodobým příčinám a důsledkům událostí, aby si uvědomili roli idejí a ideologií v dějinách, a díky tomu mohli uvažovat o interpretacích minulosti a jejich odlišných východiscích. Sada vede studenty ke kritickému přemýšlení o dějinách (a zprostředkovaně i o současném dění). K těmto cílům směřuje titul i po stránce zohledněných témat. Např. tak jsou jeho součástí i samostatné sondy věnované dlouhodobým procesům a jevům, které formovaly společnost – důsledky christianizace, vzniku měst, rozvoje zemědělství, vědecké revoluce raného novověku či zrodu centralizované státní moci nás ostatně ovlivňují dosud. Obdobně jako v předcházejících titulech Moderní dějiny pro střední školy a Dějiny 19. století pro střední školy bude i zde základní výklad událostí doplněn o řadu příkladů, ukázek z historických pramenů (včetně primárních textů v bloku Historická čítanka), citací ze sekundární literatury, dobového obrazového materiálu aj. Učebnice i pracovní sešit se budou zaměřovat i na neevropské dějiny – včetně minulosti Jižní Ameriky, Číny, Indie a dalších regionů. Již samozřejmostí bude rozsáhlý komplet dějepisných map. Učebnice i samostatně podejný pracovní sešit jsou sestaveny tak, aby nabízely vyučujícím i studentům materiály plně připravené pro samotnou výuku, tedy např. bez nutnosti dále obsah selektovat. Jednotlivé části sady jsou úzce provázány – používání pracovního sešitu je součástí každé vyučovací hodiny. Samostatně prodejný metodický průvodce poskytuje vyučujícímu mimo jiné základní plán výuky tématu při stanovené časové dotaci atd.


Nový titul ze stedokolské djepisné ady pokrývá období od pravku po raný novovk piblin do roku 1750. didaktis Moderní djiny pro stední koly Uebnice. tenáské recenze . Titul uzavírá uebnicovou sadu Moderní djiny pro stední koly která nov systematicky pojednává djiny celého minulého století a je obsahov dovedena a do naí souasnosti. Top definice jmen.


Starší Dějiny Pro Střední Školy Část První

Nová uebnice z ady pro výuku djepisu na stedních kolách pokrývá období vrcholného a pozdního stedovku a raného novovku piblin roky. Starí djiny pro stední koly 1.ást Uebnice Nová uebnice z ady pro výuku djepisu na stedních kolách pokrývá období pravku starovku a raného stedovku piblin do roku 1100. ást první kolektiv autor. Potovné 80 k platba na úet pedem. Postmoderní literární hnutí. esky jazyk pro stední koly. Reference a záruku spokojené transakce si ovte na mém a u k r o útu Sturluson.. Hledáte Starí djiny pro stední koly uebnice. Navazovat na ni bude uebnice mapující dobu vrcholného a pozdního. Kniha Djiny 19. Bs stomatologie. Brainiac věda zneužívání lékaře. ISBN 978 8073582234. Starí djiny pro stední koly ást první. Amherst College GPA požadavky GPA. 2x 55 K prodáno 70 k Sbírka úloh z matematiky pro SO a pro studijní obory SOU 2. Poadí vydání 1. Navazovat na ni bude uebnice mapující dobu vrcholného a pozdního stedovku a raného novovku.

Přepravní úloha životopis.


Elektronické knihy PDF epub Starší dějiny pro střední školy 1.část (Učebnice) PDF. Regionální e-knihy R. Antonín, M. Antonín Malaníková, J. Bednaříková, T. Borovský, J. Komendová, P. Melichar, M. Nývltová Fišárková, K. Sklenář, S. Stuchlík, O. Šedo.