Suprotterbin Diaschultifi

Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. a 4.díl - UčebnicePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
P. Adámková, J. Čuřík, M. Fránek, E. Jandová, Š. Krpcová, M. Křivancová, J. Svobodová, M. Širůčková, M. Štěpánková, L. Taraldsen MedováJedná se o poslední díl učebních materiálů pro výuku českého jazyka a komunikace na středních školách, zpracovaných primárně podle RVP pro střední odborné vzdělávání a vyhovujících i požadavkům RVP pro gymnázia. Jsou určeny jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak pro obor Český jazyk a literatura, a lze je tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích. Sada obsahuje materiály pro výuku češtiny ve 3. a 4. ročníku. Oba díly jsou s ohledem na sníženou hodinovou dotaci v posledním ročníku spojeny do jednoho svazku, a umožňují tak vyučujícím přizpůsobit sled jednotlivých témat potřebám konkrétních tříd a přípravě na maturitu. Učebnice obsahuje celkem deset tematických celků z oblasti jazyka, komunikace a slohu: 1. Funkční styl umělecký, 2. Tvarosloví, 3. Masová komunikace, 4. Funkční styl publicistický, 5. Skladba, 6. Funkční styl odborný, 7. Textová lingvistika, 8. Funkční styl administrativní, 9. Komunikace na trhu práce, 10. Vývoj jazyka. Každý celek obsahuje několik základních kapitol a některé z nich také jednu či dvě rozšiřující kapitoly, které jsou určeny pro školy s vyšší hodinovou dotací. Tyto kapitoly se zaměřují podrobně na témata, která byla v základních kapitolách jen stručně zmíněna, příp. přinášejí zcela nové informace (např. o valenční skladbě, literatuře faktu, vývoji českého pravopisu aj.). Ve slohových kapitolách se učebnice zaměřuje na dosud neprobrané funkční styly. Každý z nich je představen z komunikačního i jazykového hlediska a ukázány jsou také slohové útvary pro něj typické. V komunikačních kapitolách se učebnice věnuje masové komunikaci s důrazem na aktivní a kritický přístup studentů k masmédiím a také specifikům komunikace na trhu práce (při přijímacím řízení, při práci v týmu, při vnitrofiremní komunikaci i prezentaci firmy navenek). Zejména druhý jmenovaný celek, spolu s kapitolou Útvary komunikace na trhu práce v rámci celku Funkční styl administrativní, pomůže studentům při volbě povolání a při uplatnění na trhu práce. V jazykových kapitolách se učebnice zaměřuje na tvarosloví (tvar slova, slovní druhy, ohýbání slov), skladbu, kterou pojímá primárně z tradičního hlediska, ale přináší i srovnání s valenčním přístupem (skladební vztahy, větné členy, souvětí, interpunkce, odchylky od pravidelné větné stavby, komunikační funkce výpovědi, pořádek slov), textové lingvistiky (koherence, členění textu, intertextovost) a vývoje jazyka (zákonitosti jazykového vývoje, vývoj češtiny, vývojové tendence v současné češtině). Každá kapitola je uvedena motivačním textem s výstižnou, často vtipnou ilustrací. Úvodní text představuje problémovou situaci, zajímavost, vtip, slovní hříčku apod., naznačující téma hodiny. Vlastní výklad je rozdělen na dvě části: V levém sloupci jsou uvedeny důležité poznatky oboru v souladu s požadavky RVP, doprovázeny tabulkami, schématy a ilustračními fotografiemi. V pravém, doplňkovém sloupci se pak objevují konkrétní příklady a především doplňující informace poukazující na reálné události k tématu a praktickou aplikaci probíraných jevů. Každou kapitolu uzavírá několik úkolů určených k ústnímu vypracování či k zamyšlení. U jazykových a slohových kapitol jsou zde navíc v tzv. komunikačním okénku i komunikačně zaměřené otázky, které vedou studenty k tomu, aby na jazykové či stylistické jevy nahlédli z jiného úhlu pohledu a připomněli si komunikační model znázorňující důležité proměnné v komunikační situaci. Naopak v komunikačním okénku na provázanost komunikace a jazyka upozorňuje okénko jazykové. Učebnice dále obsahuje přehlednou přílohu ve formě tabulek s komentáři. Jedná se o přehled skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek a časování sloves, přehled učiva skladby doplněný o názorné příklady a přehled funkčních stylů a prostředků uměleckých textů, využitelný při stylistické analýze literárních textů. Součástí učebnice je i praktický věcný rejstřík. Obsahuje odkazy na všechny díly učebnice, a je tedy vhodný třeba při přípravě na maturitu. Řešení všech úkolů, komentáře k výkladu a tipy na práci v hodině naleznete v průvodci pro učitele.


Matematika pro počítačové věda obrys. Úkoly ovují pochopení uiva ale také prbn rozvíjejí komunikaní dovednosti a kompetence student jejich. Tajná kniha eBay. Sada obsahuje materiály pro výuku etiny ve 3.


Didaktis eský jazyk a komunikace pro S 3. Pináí základní informace o jazyce z oblasti . Technická vysoká škola Houston. Pináí základní informace o jazyce z oblasti tvarosloví skladby textové lingvistiky a vývoje jazyka slohu z oblasti. Cena v prodejn 199 K. Prvodce pro uitele k uebnicové sad eský jazyk a komunikaceb pro stední koly 2. roník uebnice nakladatelství Taktik. Pináí základní informace o jazyce z oblasti tvarosloví skladby textové lingvistiky a vývoje jazyka slohu z oblasti funkního stylu umleckého publicistického odborného administrativního a komunikaci z oblasti masové komunikace a komunikace na trhu práce. Mistr počítačové vědy Upm.Požadavky na trh biomedicínské inženýrství. Kolik covid 19 v mé oblasti. díl uebnice. a kolektiv? Hledejceny.cz nabízí Didaktis eský jazyk a komunikace pro S 3.

Kroky v procesu zadávání zakázek v Keni.


PDF knihy zdarma ke stažení Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. a 4.díl - Učebnice PDF. E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy P. Adámková, J. Čuřík, M. Fránek, E. Jandová, Š. Krpcová, M. Křivancová, J. Svobodová, M. Širůčková, M. Štěpánková, L. Taraldsen Medová.